Usluge

Česta pitanja

Što su zemljišne knjige?

Zemljišne knjige su javne knjige o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet. Bilo koja osoba ima pravo uvida u zemljišne knjige te ima pravo zatražiti zemljišno knjižni izvadak za bilo koju nekretninu. Zemljišne knjige imaju dokaznu snagu javnih isprava.

Sastav zemljišnoknjižnog uloška

Posjedovnica (A list)– sadrži podatke o svim katastarskim česticama koje čine jedno zemljišnoknjižno tijelo te sve katastarske promjene koje se odnose na njih.

Vlastovnica (B list)– sadrži podatke o vlasniku nekretnine, promjene glede vlasništva i osobna ograničenja kojima je vlasnik podvrgnut glede raspolaganja nekretninom.

Teretovnica (C list)– sadrži podatke o stvarnim i drugim pravima kojima je nekretnina opterećena (hipoteka, osobne i stvarne služnosti, pravo građenja, obvezna prava).

Što je Pravo vlasništva?

Pravo vlasništva stvarno je pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja, te da svakog drugog od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima i zakonskim ograničenjima. Oblici prava vlasništva su sljedeći:

Što je Etažno vlasništvo?

Etažno vlasništvo je vlasništvo posebnog dijela nekretnine (stana, garaže i sl.) koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom pri čemu je suvlasnički dio nekretnine neodvojivo povezan s posebnim dijelom nekretnine (npr. 45/356 dijela nekretnine neodvojivo povezano sa stanom oznake S5.)

Što je tabularna izjava?

Izjava kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, pri čemu dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je  predmet kupoprodajnog ugovora.

Što su Knjižni upisi?

Knjižni su upisi uknjižba, predbilježba i zabilježba.

  • Uknjižba je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju bez posebnog naknadnog opravdanja.

  • Predbilježba je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju samo pod uvjetom naknadnoga opravdanja i u opsegu u kojemu naknadno budu opravdana.

  • Zabilježba je upis kojim se čine vidljivim mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da ih se može zabilježiti u zemljišnim knjigama. Zabilježbom se mogu osnivati određeni pravni učinci kad je to predviđeno zakonom.

Kada kupac nekretnine postaje vlasnikom nekretnine?

Kupac nekretnine postaje zemljišno-knjižni vlasnik danom upisa u zemljišnu knjigu. Ukoliko osoba stekne nekretninu (kupnjom, darovanjem, itd.) ali ne uknjiži svoje vlasništvo u zemljišnim knjigama smatra se izvanknjižnim vlasnikom.

Što je to katastarski plan?

Katastarski plan skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji obvezno sadrži podatke o brojevima katastarskih čestica, međama i drugim granicama katastarskih čestica, granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica, zgradama i drugim građevinama, kućnim brojevima zgrada. Katastarski plan čuva se i održava u katastarskim uredima.

 Kopija katastarskog plana

Na katastarskim planovima su katastarske čestice prikazane tako da se vide njihove granice, zgrade koje su na njima izgrađene i brojevi katastarskih čestica. Iz katastarskog plana se izdaje javna isprava „Kopija katastarskog plana“, kojom se dokazuje kako je katastarska čestica prikazana na katastarskom planu.

 Posjedovni list

Katastarski uredi vode i održavaju posjedovne listove. Posjedovni list je prikaz podataka o nekoj nekretnini. U posjedovne listove upisuju se korisnici katastarskih čestica i unose pisani podaci o katastarskim česticama (broj, adresa, način uporabe, izgrađenost, površina). Pisani podaci o katastarskim česticama osnova su za vođenje zemljišnih knjiga.

Prijepis posjedovnog lista je javna isprava kojom se dokazuje kako je pisanim podacima opisana neka katastarska čestica i tko je u katastru upisan kao njezin korisnik.

 Pregled katastarskih podataka

Katastarske podatke možete pregledati www.katastar.hr

Što je ARKOD?

ARKOD je nacionalni sustav identifikacije zemljišnih parcela.

 

GDJE?

LOKACIJE NEKRETNINA

SPLITSKO-DALMATINSKA
DUBROVAčKO-NERETVANSKA
ZADARSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA
GRAD ZAGREB
KOLAšIN
HERCEGBOSANSKA
HERCEGOVACKO-NERATVANSKA
SREDNJO-DALMATINSKI OTOCI
ZADARSKA